Gita 1GG - 12° Tour dei Castelli - Patti e San Piero Patti